Yerel Yönetimlere Katılan Kadın Sayısı Çok Az

5 sene önce 0

Yerel Yönetimlere Katılan Kadın Sayısı Çok Az
BM kuruluşları kadınların konumlarının güçlendirilmesi için ortak projeler de yürütüyor.

BM Kadın Birimi ve UNDP ortaklığında, İsveç Kalkınma Ajansının mali desteği ile Türkiye’de Cinsiyet Eşitliği’ne Yönelik Elverişli Ortamın Teşvik Edilmesi Ortak Programı’nı yürütülüyor. Söz konusu ortak program kapsamında, BM Kadın Birimi tarafından, Parlamentolararası Birlik işbirliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

BM Kadın Birimi, bu çerçevede, 11 ilde toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme (TCDB) eğitimleri düzenliyor. UNDP ve UNFPA toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın ve yerel dinamiklere odaklanan tek proje olan Kadın Dostu Kentler Projesini 12 ilde yürütüyor.

UNICEF (BM Çocuklara Yardım Fonu) kız çocuklarına ve gençlere dezavantajlı grup kapsamında yaklaşıyor. Hali hazırda kız ve erkek çocukların okula yazılma oranlarında eşitlik elde edilmesinde UNICEF’in yaptığı katkılar da rol oynamış bulunuyor. UNICEF, okul dışı çocuklarla, başta da kız çocukları ve dezavantajlı grupların haklarının vurgulanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
UNIDO (Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü), Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm Sözleşmesi Ulusal Uygulama Planı (UUP) Guncellenmesi Projesi kapsamında Kalıcı Organik Kirleticilere maruziyet açısından Türkiye’deki sektörel istihdama göre cinsiyet analizi yapıyor.

Kadınlar ve kız çocuklarının güvence altına alınması sadece en önemli insan haklarından birini yerine getirmekle kalmıyor, aynı zamanda sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınmanın da olmazsa olmazını teşkil ediyor. Sağlam ve sürdürülebilir bir ekonomik kalkınmanın güvence altına alınabilmesi için de ülkelerin kadınların toplum içindeki yerini güçlendirmeleri ve kadınların ve kız çocuklarının eğitimine önem vermeleri gerekiyor.

Türkiye toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için önemli adımlar attı, ancak daha kat edilmesi gereken mesafe bulunuyor:
– Siyasi katılım, üreme sağlığı, eğitim ve iş gücüne katılımda toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini yansıtan 2012 Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi’nde (TCEE) Türkiye, 187 ülke arasında 68inci sırada yer alıyor.
-Parlamentolararası Birlik (IPU)’in ulusal parlamentolardaki kadın milletvekili sayısı konusundaki en son verilerine göre 548 üyeli parlamentosunda sadece 79 kadın (yüzde 14,4) milletvekiline sahip olan Türkiye 188 ülke arasında 92inci sırada bulunuyor.
– Türkiye’de kadınların yerel politikaya katılımları da oldukça düşük. 2009 yerel seçimleri sonucunda belediye başkanlarının sadece yüzde 0.9’u, belediye meclislerinin yüzde 4,21’i, ve il genel meclislerinin sadece yüzde 3,25’ini kadınlar oluşturuyor.
– Türkiye’nin en son yayımlanan Binyıl Kalkınma Hedefleri (BKH) İlerleme Raporu’na göre, ortaöğretime devam edemeyen kızların oranı dikkate değer olmasına rağmen, Türkiye ilköğretimde cinsiyet eşitliğini sağlama amacına neredeyse ulaştı.
– Kasım 2013’de erkeklerin işgücüne katılım oranı yüzde 71,1 iken, bu oran kadınlar için yüzde 30,4’dür ki bu oran yüzde 50,3 olan dünya ortalamasının ve Gelişmiş Ekonomiler ve Avrupa Birliği ortalaması olan 52,9’un çok gerisinde kalıyor.
– Aynı yıl kadınların istihdam oranı yüzde 26,6’dır. Bu oran her dört kadından sadece birinin istihdam edildiğine işaret ediyor.
-Türkiye’de kadınların erkeklere oranla daha düşük maaşlı, güvencesiz ve düşük statülü işlerde çalışma olasıkları daha fazla.
– Son ulusal verilere göre Türkiye’de her beş kadından ikisi yaşamı boyunca en az bir kez siddete maruz kalıyor.
– Töre ve namus cinayetleri kadınlara yönelik şiddetin önemli bir yönünü teşkil ediyor.
– Türkiye’de her üç gelinden birini çocuk gelinler, yani 18 yaş altında evlendirilenler oluşturuyor.

ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliği ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) kanalıyla İsveç finansmanı ile “Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesi” projesini yürütüyor. Proje sayesinde kadınların insana yakışır işlere erişimini sağlayacak Türkiye’nin ilk “Kadın İstihdamı ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı” da hazırlanıyor.

IOM (Uluslararası Göç Örgütü) Türkiye’deki faaliyetlerinin 23’üncü yılına girerken, yeni “Yabancılar ve Uluslararası Koruma” kanunu çerçevesinde, özellikle kriz durumları içindeki göçmenlere odaklanarak göçmen kadınlar ve çocukların insan haklarını ve onurunu korumak için çaba göstermeye devam ediyor. IOM’in faaliyet gösterdiği başlıca alanlar arasında cinsiyet duyarlı göç politikalarının savunulması, insan ticaretiyle mücadele ve göçün cinsiyet etkileri hakkında politika bazlı araştırma yer alıyor.

Yerel Gündem 21 Programı (YG-21), Türkiye’de, 1997’den bu yana, UNDP (BM Kalkınma Programı) ortaklığında yürütülüyor. Kadın Konseyleri, YG-21 Programı kapsamında kurulan yapılardan biri. Bu konseyler, kadınların toplumun bir paydaşı olarak görünürlüğünün artması için bir zemin oluşturuyor. Kadın Konseyleri tarafından oluşturulan kadın koalisyonları Meclisteki Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun kurulmasına da katkıda bulunmuş. GAP Bölgesinde Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler projesi kapsamında ise kadınların yalnızca yüzde 3’ünün ücretli bir işe sahip olduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde UNDP, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve SIDA, kendi kooperatiflerini oluşturup yöneterek moda girişimcisi olmaları için önemli moda tasarımcılarıyla kurulan gönüllü işbirliğiyle 1000’in üzerinde kadına, satış ve pazarlama gibi işletme konularında, ayrıca tasarım, kesim ve dikiş gibi teknik konularda eğitim veriyor.

UN Women (BM Kadın Birimi) Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi İstanbul’da açılıyor. Bölge Ofisi; BM Kadın Birimi’nin Orta Asya, Kafkaslar ve Balkanlar’da toplumsal cinsiyet eşitliği, kadının güçlenmesi ve kadın haklarının geliştirilmesi için yürütülen çalışmaları desteklemesi öngörülüyor. BM Kadın Birimi, Türkiye’deki faaliyetleri kapsamında, toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımını yasama süreçlerine dahil etme amacıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi için çalışıyor. BM Kadın, yasa taraması yaparak mevcut temel yasaları toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısından değerlendiriyor. BM Kadın Birimi belediyelerin planlarını ve bütçelerini toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısından analiz edebilmeleri, geliştirmeleri ve denetleyebilmeleri için toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme (TCDB) eğitimleri düzenliyor, TCDB rehberleri hazırlıyor.

WFP (Dünya Gıda Programı), Türkiye’deki kamplarda yaşayan yaklaşık 140 bin Suriyeliye destek vermekte ve yürüttüğü operasyonlar ve programlarında toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik ediyor. WFP Türkiye Programı, kamplardaki yönetim ekiplerindeki kadın ve erkek gözlemciler ve faydalanıcıların eşit sayıda olmalarına özen gösteriyor. WFP, kamplarda toplumsal cinsiyete duyarlı faaliyetler ve bilgilendirme kampanyaları yürüttüğü gibi kadın faydalanıcılar için ayrıca toplantılar da düzenliyor.

  • Hayran
  • Mutlu
  • Üzgün
  • Kızgın
  • Sıkıcı
  • Korkunç
Hangi Marka Hangi Ülkenin | Amerikan Malları Listesi