Enerjide Devrim Niteliğinde Değişiklikler

5 sene önce 0

Enerjide Devrim Niteliğinde Değişiklikler
Enerji sektörü, ülkelerin kalkınma politikaları içinde hayati önem taşıyan stratejik bir alan niteliğindedir. Artan enerji fiyatları, iklim değişikliği konusunda gelişen duyarlılık, dünya enerji talebindeki artışa karşın tükenme eğilimine girmiş olan fosil yakıtlara bağımlılığın yakın gelecekte devam edecek olması, yeni enerji teknolojileri alanındaki gelişmelerin artan talebi karşılayacak ticari olgunluktan henüz uzak oluşu, ülkelerin enerji güvenliği konusundaki kaygılarını her geçen gün daha da artırmaktadır.

Türkiye, OECD ülkeleri içerisinde geçtiğimiz 10 yıllık dönemde enerji talep artışının en hızlı gerçekleştiği ülke durumundadır. Aynı şekilde ülkemiz, dünyada 2000 yılından bu yana elektrik ve doğal gazda Çin’den sonra en fazla talep artışına sahip ikinci büyük ekonomi konumundadır. Bakanlığımızca yapılan projeksiyonlar bu eğilimin orta vadede de devam edeceğini göstermektedir.

Enerji arz güvenliği, ülkemiz için de önemini korumaktadır. Ülkemizin enerji arz güvenliği bağlamında son yıllarda, enerji piyasamızın rekabete dayalı ve şeffaf bir piyasa anlayışı çerçevesinde yeniden yapılandırılması, yerli ve yenilenebilir kaynak potansiyelimizin tespiti ve kullanımı, nükleer enerjinin elektrik üretimine dahil edilmesi, enerji verimliliği ve yeni enerji teknolojilerinden yararlanılması gibi alanlarda yasal ve teknik çalışmalarla önemli aşama kat edilmiştir.

Türkiye’nin temel enerji politikaları,

Maliyet, zaman ve miktar yönünden enerjinin tüketiciler için erişilebilir olması
Serbest piyasa uygulamaları içinde kamu ve özel kesim imkanlarının harekete geçirilmesi
Dışa bağımlılığın azaltılması
Enerji alanında ülkemizin bölgesel ve küresel etkinliğinin artırılması,
Kaynak, güzergah ve teknoloji çeşitliliğinin sağlanması
Yenilenebilir kaynakların azami oranda kullanılmasının sağlanması,
Enerji verimliliğinin artırılması
Enerji ve tabii kaynakların üretiminde ve kullanımında çevre üzerindeki olumsuz etkilerin en aza indirilmesi şeklinde özetlenebilir.

Bugüne kadar üç temel sütun (doğal gaz, kömür ve hidrolik) üzerine kurulu olan enerji sektörümüz, yenilenebilir kaynaklar ve maalesef nükleer enerjiyi de içerecek şekilde beş sütunlu ve sağlıklı bir yapıda yeniden yapılandırılmaktadır.

Türkiye’nin dünyada Çin’den sonra enerji talebi en çok artan ikinci ülke olmasına karşın enerji tüketiminde yüzde 70 oranında dışa bağımlı olunması, sektörde faaliyet gösteren şirketlerin karlılık oranlarını büyük oranda olumsuz etkiliyor.

Amerikada enerji şirketlerinin hisseleri rekor kırıyor.

  • Hayran
  • Mutlu
  • Üzgün
  • Kızgın
  • Sıkıcı
  • Korkunç
Hangi Marka Hangi Ülkenin | Amerikan Malları Listesi