E-Biletin Ne Kadar Etkili Olacağı Ortaya Çıkacak

3 sene önce 0
E-Biletin Ne Kadar Etkili Olacağı Ortaya Çıkacak

Yine Trabzon’da teröristler sahaya inerek olay çıkardı sahaya koltuklar taşlar yağdırdı ve hakeme saldırdı.

Yıllarca Trabzon’da olaylar çıkmasına rağmen çok hafif cezalar verildiği için verilen cezalar caydırıcı olmadığı için ve en önemlisi bir sonraki Fenerbahçe karşılaşmasının seyircisiz oynatılma cezası verilmediği için futbol teröristleri her seferinde daha da şiddetini artırdı. Türk futbolunun marka değerine zarar veren Türkiye’yi Avrupa’da rezil eden futbol teröristleri bu kez hakeme saldırdı.

Daha önce defalarca Trabzonda olay çıkaran futbol teröristlerine 1 sene önce verilen 5 maçlık seyircisiz oynama cezası tahkim tarafından 3 maça indirilerek şimdiki olayların çıkmasına destek oldu.

Sporda şiddet nedeniyle yasa çıkarıldı ve E-bilet uygulamasına geçildi bu olaydan sonra bu yasanın sorgulanması gündeme gelebilir.

Dünya sağlık örgütü şiddeti, bireyin kendisine, başkasına, belirli bir topluluk veya gruba yönelik yaralama, ölüm, fiziksel ve duygusal zarar, bazı gelişim bozuklukları veya yoksunluklar ile sonuçlanabilen, tehdit ya da fiziksel güç kullanma olarak tanımlamıştır.

Şiddet ve saldırganlık farklı birer olgu gibi değerlendirilse de, çalışmalar incelendiğinde, şiddet ve saldırganlığın birbirinden tamamen bağımsız kavramlar olmadığı görülür. Şiddet, insanda doğal olarak var olduğu kabul edilen saldırganlık eğiliminin bireysel ya da toplumsal boyutta, ancak diğerine zarar verecek biçimde dışa vurulması, diğer bir deyişle saldırganlığın insan iradesini hiçe sayan en ileri boyutu olarak tanımlanır.

Kuramsal gözden geçirme sürecinden önce, günlük dilde çok kullanılan ancak farklı anlamlar yüklenilen seyirci, fan, fanatik ve holigan gibi terimlerin tanımlarına kısaca bakacak olursak; Spor seyircisi, bir spor olayını yerinde canlı ya da film veya televizyon gibi görsel medya yoluyla seyreden herhangi bir kişidir.

Holigan; taraftarlığı şiddet boyutuna vardıran, çevreye zarar veren ve azgınca davranışlarda bulunan kimsedir.

Fanatiklik, bir takımın taraftarlarını sosyal bir onay çerçevesinde ifade ederken; şiddeti de içeren aşırı davranışları, sosyal olarak kabul edilemez bir çerçevedeifade etmektedir.Futbol fanı olmayı belirleyen temel eksenin, takıma duyulan sevgi, futbol holiganı olmayı belirleyen temel eksenin ise şiddet olduğu ileri sürülmüştür.

Seyirci şiddetinin nedenleri arasında; sosyoekonomik, politik, coğrafiyada medya gibi öğeleri içine alan sosyokültürel etkenlerin yanı sıra, grupla veya takımla özdeşleşme, kimlik yitimi insanlıktan çıkarma (dehumanization) mekanizmalarınındevreye girmesi gerekmektedir. Saha içinde: sporun tarzı, skor, oyuncu ya da koçların model alınması ve oyunun kuralları; saha dışında ise: alkol, yoğunluk, engellenme, model alma gibi etkenler katkı yapmaktadır. Spor ortamlarındaki şiddete, saldırganlık dürtüsünü bastıramayan, denetleyemeyen, amaç beklentilerine ulaşamayan, yeterince sosyalleşmemiş, benlik, kimlik, kişilik bakımdan bunalım içerisinde olan ve takımlarıyla özdeşleşen gençlerin yol açtığı bildirilmiştir.

Sporda şiddet ve saldırganlık olaylarında kitle psikolojisinin rolü büyüktür.

Spor kitleleri, diğer kitlelerin aksine, ne zaman ve nerede ortaya çıkacağı belli olan, durağan ve geleneksel türde kitlelerdir. Bu yüzden, düzenli ve norma uygun davranmalarına karşın, aynı kitleler karşılaşma öncesi, sırası ve sonrası çok çeşitli kollektif davranışlar sergilerler. Örneğin; bilet almak için kuyruk olan kitlenin davranışları düzenli ve belirli bir norma uygun iken, aynı kitlenin spor karşılaşması sırasında hakemya da rakip takım oyuncularını protesto için oyun sahasını işgal etmesi ise düzensiz ve normsuz olarak değerlendirilmiştir. Tek başına herhangi bir kötülük yapmayan bir birey, kitle içerisinde her şeyi yapacak bir güçte olduğunu hisseder ve önüne gelen her engeli kolayca tahrip eder, yıkar.

Kitleler saldırganlaştıkça bireyde kimliksizleşme gözlenir. İnsanlar toplum içinde medeni davranma normuna karşı gelmemiş olmak için temeldeki tepkisel, saldırgan ve bencil doğalarını pek göstermezler. Bu bastırılan özellikler kalabalıkta açığa çıkar. Buna aracı olan mekanizma ise kimliksizleşmedir.

Sporda şiddet yasasına göre;

Yasak alanlara girme(2)

MADDE 16 – (1) Müsabaka için seyircilerin kabulüne başlanmasından itibaren müsabaka sonrası tamamen tahliyesine kadarki zaman zarfında yetkisiz olarak müsabaka alanına, soyunma odalarına, odaların koridorlarına, sporcu çıkış tünellerine giren kişi yirmi günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır.

Fiilin müsabakanın seyrini veya güvenliğini bozması halinde, fail hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi
MADDE 17 – (1) Spor alanlarında kasten yaralama suçunun veya mala zarar verme suçunun işlenmesi halinde şikayet şartı aranmaksızın 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerine göre cezaya hükmolunur.
Spor alanları ve bu alanlardaki eşya, mala zarar verme suçu bakımından kamu malı hükmündedir.
(2) Birinci fıkra kapsamına giren suçların işlenmesi suretiyle spor alanlarına ve bu alanlardaki eşyaya zarar verilmiş olması halinde, meydana gelen zararların tazmini hususunda zarar veren kişiler ve onların taraftarı olduğu spor kulübü meydana gelen zarardan müteselsilen sorumludur. Zararı gideren spor kulübünün sorumlu taraftarlarına rücu hakkı saklıdır.

Seyirden yasaklanma
MADDE 18 – (1) Kişinin, bu Kanunda tanımlanan veya yollamada bulunulan ilgili kanunlardaki suçlardan dolayı mahkemece kurulan hükümde, hakkında güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklanmasına karar verilir.

Seyirden yasaklanma ibaresinden kişinin müsabakaları ve antrenmanları izlemek amacıyla spor alanlarına girişinin yasaklanması anlaşılır. Hükmün kesinleşmesiyle infazına başlanan seyirden yasaklanma yaptırımının süresi cezanın infazı tamamlandıktan itibaren bir yıl geçmesiyle sona erer. Bu güvenlik tedbirine ceza verilmesine yer olmadığı kararı ile birlikte hükmedilmesi halinde, hükmün kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl geçmesiyle bu güvenlik tedbirinin uygulanmasına son verilir. Güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklama kararı 25/5/2005 tarihli ve 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu hükümlerine göre kaydedilir.

(2) Bu madde hükümleri, taraftar gruplarınca spor alanlarının dışında işlenen kasten yaralama, hakaret içeren tezahürat ve mala zarar verme suçları bakımından da uygulanır.
(3) Bu madde kapsamına giren suçlardan dolayı soruşturma başlatılması halinde şüpheli hakkında spor müsabakalarını seyirden yasaklama tedbiri derhal uygulamaya konulur. Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde mahkeme tarafından bu tedbirin kaldırılmasına karar verilmediği takdirde bu yasağın uygulanmasına koruma tedbiri olarak devam edilir.

Hakeme saldıran futbol teröristleri ayrıca hukuken alabilecekleri cezalar;

5237 sayılı TCK madde 86 Kasten Yaralama
MADDE 86 – (1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması halinde, mağdurun şikayeti üzerine, 4 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.

  • Hayran
  • Mutlu
  • Üzgün
  • Kızgın
  • Sıkıcı
  • Korkunç
Hangi Marka Hangi Ülkenin | Amerikan Malları Listesi